Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe design – bekende functies

Ontdek nu ons nieuw design, die we stap voor stap over de hele website heen gaan implementeren.

Nog één ding...

Bedankt dat je deel uitmaakt van de testgroep die als eerste de sneak previews te zien krijgt. Je zult nog een paar kleuren zien, zodat we jouw feedback kunnen gebruiken voor ons definitieve ontwerp.

Algemene voorwaarden voor professionele gebruikers

Laatst gewijzigd 01.05.2018

1.1 Deze AVD alsook de specifieke beschikkingen m.b.t. tot de diensten die u heeft gekozen, de eisen m.b.t. de presentatie van de advertenties en de inlichtingen m.b.t. de bescherming van gegevens zijn van toepassing met uitsluiting van enig ander document op de diensten die u (“de gebruiker”) mag gebruiken in hoedanigheid van professioneel distributeur via de website www.autoscout24.be.

De particuliere adverteerders worden onderworpen aan de Algemene Voorwaarden Klant.

De diensten, geregeld in deze AVD zijn deze verleend door Autoscout24 Belgium (“Autoscout24”), met zetel te 1070 Brussel, Internationalelaan 55G en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0465.301.773, vertegenwoordigd door zijn algemeen management.

1.2 Mondelinge afspraken zijn enkel geldig als ze schriftelijk bevestigd worden en begeleid zijn van deze algemene voorwaarden. De gebruiker mag deze overeenkomst in dat geval weigeren binnen 14 dagen na de verzending van de schriftelijke bevestiging. In dat geval zal de overeenkomst behandeld worden alsof ze nooit heeft bestaan. Specifieke overeenkomsten of bijlagen afgesloten voor de sluiting van onderhavige overeenkomst zullen er in geen geval deel van uitmaken tenzij Autoscout24 deze opnieuw uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt. Elke latere wijziging aan onderhavige overeenkomst zal slechts geldig zijn indien schriftelijk bevestigd. Tegensprekelijke AVD voorgesteld door de gebruiker zullen bij deze expliciet worden geweerd en uitgesloten.

1.3 Autoscout24 behoudt zich het recht voor onderhavige AVD te wijzigen indien deze wijzigingen redelijk zijn voor de gebruiker en rekening houdend met de belangen van Autoscout24. Dit zal met name het geval zijn indien de wijzigingen geen enkel economisch nadeel veroorzaken voor de gebruiker, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in het registratieproces of in geval van aanpassing van de AVD rekening houdend met alle veranderingen of nieuwe diensten of nieuwe functionaliteiten. 1.4 Autoscout24 engageert zich om de gebruiker in kennis te stellen via elektronische post over elke wijziging aan de AVD en wijst de gebruiker erop dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard tenzij de gebruiker er zich tegen verzet binnen een termijn van 4 weken.

2.1 Autoscout24 beheert een internet platform waar advertenties kunnen worden geplaatst en beheerd door de gebruiker tegen betaling. Het voorwerp van de diensten is de mogelijkheid om advertenties voor voertuigen te plaatsen in een databank en er voor te zorgen dat die advertenties toegankelijk zijn voor derden via Internet. De omvang van de diensten zal kunnen uitgebreid worden in akkoord met de gebruiker en in functie van het specifieke dienstenpakket waarvoor hij zou hebben gekozen.

2.2 Elk gebruik van diensten en databank door de gebruiker is slechts toegestaan binnen de grenzen en voorwaarden zoals vermeld in huidige AVD (meer bepaald Art. 3) en mogelijk in het dienstenpakket, alsook in de voorwaarden hier beschreven.

2.3 Autoscout24 behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik zelfs de betalende diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, ze te stoppen of te vervangen door andere diensten voor zover het redelijk is voor de gebruiker.

De gebruiker zal geen behoud van de specifieke diensten, geheel of gedeeltelijk kunnen eisen (in bijzonder de individuele functionaliteiten).Dit zal in het bijzonder van toepassing zijn op de diensten die niet expliciet werden beschreven in de prestatiebeschrijving van het gekozen dienstenpakket of degene die worden aangeboden zonder bijkomende tegenprestatie na de sluiting van de overeenkomst door Autoscout24.

2.4 De advertenties die op autoscout24 geplaatst worden moeten:

 • overeenkomen met het onverkochte, effectieve voertuig dat fysiek aanwezig is op het aangegeven adres.
 • de prijs inclusief alle belastingen, kosten en de minimum wettelijke garanties.
 • de juiste informatie bevatten (tekst en foto’s) van het te koop geplaatste voertuig.

3.1 Door de overdracht van advertentiegegevens, staat de gebruiker aan AS24 en zijn geaffilieerde bedrijven de volgende niet-exclusieve en overdraagbare rechten af, onbeperkt in tijd en ruimte, m.b.t. de overgedragen inhoud (met inbegrip het recht om sublicenties af te sluiten):

 • Het archief en databankrecht: het recht om de inhoud te archiveren onder welke vorm ook hetzij ze in het bijzonder te registreren ook op numerieke wijze, hetzij ze te integreren in de databank en ze te bewaren op alle mogelijke gekende methodes voor het stockeren van gegevens, alsook ze te koppelen aan andere werken of delen van werk;
 • Het recht van nadruk en het recht op verspreiding: het recht om de inhoud geheel of gedeeltelijk te stockeren op onbepaalde wijze, de inhoud te kopiëren en toegankelijk te maken of te verspreiden op elektronische wijze of via elke andere media (bijvoorbeeld Internet, kranten en magazines) ;
 • Het kopierecht: het recht om de inhoud uit te geven op welke manier ook, in het bijzonder de inhoud te wijzigen, in te korten, aan te vullen en samen te brengen met andere inhoud.

AS24 zal met name gerechtigd zijn om voor de hierboven vernoemde activiteiten met derden te handelen.

3.2 Het geheel van de inhoud (bvb teksten, advertenties) of onderscheidende tekens (gedeponeerde merken, bedrijfsnamen, logos) toegankelijk via de websites van AS24 zullen kunnen genieten, in voorkomend geval, van een bescherming krachtens het auteursrecht, van het merkenrecht en eventueel, van de wetten op de oneerlijke concurrentie. Voor de behoeften van de overeenkomst geeft AS24 aan de gebruiker een niet exclusief en onoverdraagbaar recht voor de wettelijke duur van de overeenkomst en zonder mogelijkheid van sublicenties, om de ter beschikking gestelde inhoud te gebruiken binnen de grenzen van een gewoonlijk gebruik conform de overeenkomst – zoals bepaald door het voorwerp ervan en het dienstenpakket. Elk buitensporig gebruik van dit recht zal het voorwerp uitmaken van een onrechtmatig gebruik en zal kunnen vervolgd worden door AS24 overeenkomstig het burgerlijk recht en/of het strafrecht. Een onrechtmatig gebruik zal in het bijzonder tot stand komen door:

 • een automatische zoekrobot van de databank door middel van software; of
 • de inhoud van de databank (geheel of gedeeltelijk) kopiëren en de ter beschikking stellen op andere websites of media, behalve wat betreft de eigen inhoud van de gebruiker.

3.3 In de mate dat AS24 informatica programma’s noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stelt aan de gebruiker (naast de toegang tot het internet), geeft AS24 aan de gebruiker een niet-exclusief en onoverdraagbaar recht voor een duur gelijk aan de duur van de overeenkomst, zonder het recht sublicenties af te sluiten, deze software slechts te gebruiken op één informatica installatie van de gebruiker. Bij het einde van de overeenkomst zal de gebruiker de programma’s en eventuele bewaarde backup copies moeten teruggeven of schriftelijk bevestigen aan AS24 dat ze werden vernietigd.

3.4 Elk niet toegelaten gebruik van de rechten vermeld onder art 3.2 en 3.3 door de gebruiker heeft een contractuele boete tot gevolg van minimum 5000,00 € te betalen door de gebruiker aan AS24. AS24 behoudt zich alle recht voor om verdere schade te verhalen.

4.1 De gebruiker verplicht zich in te schrijven om diensten te gebruiken. Enkel professionele verkopers (morele of fysische personen, meerderjarig en bekwaam) zijn gemachtigd om zich in te schrijven. De persoon die de inschrijving volbrengt voor rekening van een moreel persoon moet behoorlijk gemachtigd zijn om een dergelijke overeenkomst te sluiten.

4.2 De gebruiker moet de in te vullen velden ter goeder trouw met de gevraagde gegevens aanvullen tijdens de inschrijving. Voor de behoeften van de inschrijving en van onderhavige overeenkomst is AS24 gemachtigd een uittreksel uit de Kruispuntbank van ondernemingen op te vragen alsook enig ander document of informatie die verplichtend blijkt of noodzakelijk is voor de sluiting van de overeenkomst of voor het voorbestaan van de contractuele relatie.

4.3 Het doorsturen door de gebruiker van de inschrijvingsgegevens staat gelijk met een aanbod gericht aan AS24 om een overeenkomst te sluiten.

4.4 AS24 beslist naar eigen believen het aanbod al dan niet te aanvaarden. Indien AS24 de inschrijving niet binnen een redelijke termijn elektronisch aan het elektronisch adres van de gebruiker bevestigt zal deze laatste niet meer gebonden zijn door zijn aanbod. Vanaf het ogenblik dat AS24 het aanbod bevestigt zal er een overeenkomst tot stand komen tussen AS24 en de gebruiker.

4.5 Elke gebruiker (m.a.w. elke professionele verkoper) is gemachtigd om slechts één inschrijving per marktplaats uit te voeren. Indien de gebruiker over verschillende filialen beschikt zal ieder filiaal als onderscheidend gebruiker moeten worden ingeschreven. De inschrijving bij AS24 is niet overdraagbaar. Ieder gebruiker bekomt een paswoord.

4.6 De gebruiker moet bij iedere wijziging van zijn gegevens hiervan AS24 berichten.

4.7 De gebruiker moet in geen geval zijn paswoord bekendmaken zelfs indien dit zou worden gevraagd. AS24 informeert de gebruiker dat de medewerkers van AS24 niet gemachtigd zijn om hem zijn paswoord te vragen. Indien u uw paswoord bent vergeten kan u via de functie “paswoord vergeten” een nieuw paswoord aanvragen. Het nieuwe paswoord zal naar uw elektronisch adres worden verstuurd.

4.8 De gebruiker is aansprakelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien door het feit dat derden kennis van zijn paswoord hebben gekregen door zijn nalatigheid of zijn opzettelijke wijze. De gebruiker moet AS24 onmiddellijk op de hoogte brengen, met een elektronische boodschap, via de zone terugsturen van informatie, ingeval van diefstal van zijn paswoord of bij kennis van frauduleus gebruik van zijn paswoord

5.1 De basisprijzen van de diensten van AS24 zijn BTW exclusief en zijn afhankelijk van de het pakket van contractueel aanvaarde diensten. Indien de gebruiker van supplementaire diensten kon genieten in verhouding tot de vastgelegde diensten in de overeenkomst zal AS24 deze retroactief factureren volgens de geldende tarieven.

5.2 De prijsaanpassingen zullen moeten worden meegedeeld aan de gebruiker vier weken vooraleer ze effectief kunnen toegepast worden. In dit geval, zal de gebruiker het recht hebben om eenzijdig de overeenkomst te verbreken op datum van de in werking treden van de prijsverhoging. De gebruiker zal in tegenstelling beschouwd worden als de prijswijziging aanvaard te hebben indien hij verder gebruik maakt van de diensten van AS24 na het in werking treden van de prijswijzigingen.

6.1 Behoudens tegenstrijdige bepaling specifiek overeengekomen met de gebruiker zal AS24 de diensten voorafgaandelijk maandelijks factureren (m.a.w. voor de publicatie van de advertenties). De factuur zal opgemaakt worden door AS24, en zal via de post verstuurd worden, of elektronisch, indien goedgekeurd door de klant.

6.2 De bedragen zijn te betalen binnen 30 dagen na datum factuur. Als het totaal of een gedeelte van de factuur vijftien (15) dagen of later na de betalingsperiode van de factuur nog niet betaald werd, zal de Gebruiker de rente betalen, beschreven zoals in artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding tegen het laattijdig betalen van commerciële transacties tot wanneer de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, en dit niettegenstaande de schadevergoeding waarvan AutoScout24 dit zou kunnen doen gelden om die reden, net zoals het recht dat AutoScout24 heeft om het huidig contract te ontbinden onder de voorziene condities beschreven in artikel 7.2(b) hieronder.

6.3 Het feit dat er geen enkel voertuig werd gepubliceerd tijdens gelijk welke periode van de overeenkomst ontslaat de gebruiker niet

van de verplichting zijn periodieke bijdrage te betalen behalve uitdrukkelijke afwijkingen.

6.4 Elke klacht betreffende onze facturen moet ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen vanaf hun ontvangst. Bij gebrek hieraan zullen de facturen beschouwd worden als aanvaard zonder voorbehoud.

7.1 De overeenkomst is volgens het geval gesloten voor een bepaalde of onbepaalde duur. De overeenkomsten van onbepaalde duur kunnen op elk ogenblik worden opgezegd

 • door AS24, onder voorbehoud van een opzeg van 4 weken
 • door de gebruiker, onder voorbehoud van een opzeg van 3 maanden, die steeds ingaat op het einde van de desbetreffende maand.

Deze opzeggingen zullen aangetekend moeten worden verzonden.

In het geval van bepaalde duur, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd op overeengekomen vervaldag voor onbepaalde tijd behoudens een opzeg per aangetekend schrijven ten laatste 1 maand voor het einde van de overeenkomst.

7.2 De partijen behouden zich het recht voor om eenzijdig en op elk ogenblik bestaande overeenkomst te verbreken binnen de grenzen van de wet. AS24 zal met name gerechtigd zijn om op elk ogenblik de overeenkomst te verbreken indien:

a. De gebruiker de voornaamste bepalingen van de AVD krachtens de overeenkomst overtreedt en niets heeft gedaan binnen de 10 werkdagen na de ingebrekestelling ertoe over te gaan.

Voor de noodzaak van dit artikel, bestaan de voornaamste bepalingen van de bestaande AVD in het bijzonder uit:

 • (de verplichting om de toegestane rechten door AS24 enkel te gebruiken binnen de toegestane grenzen);
 • (de verplichting om waarheidsgetrouwe inlichtingen over te maken)
 • (het verbod om het paswoord aan derden mee te delen)
 • (de verplichting om de beschikkingen betreffende de voorstelling van de advertenties te respecteren en geen illegale of onwettelijke content te plaatsen

b. De gebruiker zijn facturen niet heeft betaald binnen de 30 dagen na de opeisbaarheid of zich op onverantwoorde manier verzet tegen het bericht van voorafneming.

c. De gebruiker insolvabel wordt (bijvoorbeeld indien hij geen aangifte meer doet van salaris of schulden aan leveranciers), of indien de gebruiker te veel schulden heeft;

d. Een procedure tot faillietverklaring, opheffing of gelijkaardige procedure werd geopend op het actief van de gebruiker, of indien de opening van dergelijke procedure werd gevraagd en niet werd verworpen binnen een termijn van 5 dagen.

8.1 De aanvaarding van de inhoud voorgesteld door de gebruiker is aan de discretie van AS24, AS24 zal het recht hebben om de inhoud van inlassingen voorgesteld door de gebruiker te weigeren of te inhoud te verwijderen, namelijk:

 • indien de inhoud niet overeenstemt met de eisen betreffende de voorstelling van de advertenties van AS24, of
 • indien AS24 meent dat de inhoud tegenstrijdig is met de wet.

8.2 Indien een derde de inhoud van een gebruiker kwam aanklagen, is AS24 gerechtigd –teneinde alle risico’s van vervolging te vermijden- onmiddellijk deze inhoud te verwijderen en dit zonder de gegrondheid van de klacht te moeten nagaan.

8.3 AS24 is gerechtigd de toegang van de gebruiker onmiddellijk te blokkeren indien:

 • de gebruiker de eisen betreffende de voorstelling van de advertenties van AS24 herhaaldelijk overtreedt of onwettelijke inhoud heeft geplaatst
 • de gebruiker zijn facturen niet betaalt, de bankdomiciliëring annuleert of zich verzet tegen een bericht van voorafneming
 • er een gerechtvaardigd vermoeden is dat er een co-gebruik door een derde is van de toegang van de gebruiker
 • er een verkeerdelijk gebruik is van de databank of van de gebruiksrechten voorzien in art.3 hierboven.

8.4 In alle gevallen, zal de gebruiker per schrijven verwittigd binnen een redelijke termijn vooraleer de blokkering zal uitgevoerd worden. AS24 zal een bedrag van 75€ kunnen vragen voor de kosten van de deblokkering.

8.5 Indien, ondanks de schriftelijke verwittiging, de gebruiker de bepalingen van huidig art.8 op een afkeurenswaardige manier overtreedt, zal AS24 de nodige maatregelen treffen teneinde de gebruiker definitief uit te sluiten. AS24 zal bovendien een schadevergoeding van 500€ kunnen eisen per aangevangen week tijdens dewelke de overtreding of abusief gebruik voortbestaat. Evenals in geval van ontbreken van de benaming van een advertentie (bijvoorbeeld, advertentie van een professioneel verkoper als een advertentie komende van een particulier), zal AS24 een contractuele boete van 500€ per dusdanig voorgesteld voertuig kunnen eisen.

9.1 Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor de onwettelijke of voor de juistheid van de inhoud die hij heeft geplaatst. Als dienstverlener van technische prestaties, handelt AS24 niet als bemiddelaar en niet als vertegenwoordiger van de gebruiker, niet maar dat het niet handelt over instructies van de gebruiker. Conform art. 19 en 20 van de wet op welbepaalde juridische aspecten van diensten vaneen informatie maatschappij. AS24 is niet onderworpen aan een algemene verplichting om de informatie te controleren die hij overdraagt of stockeert, noch de omstandigheden op te zoeken die duiden op min of meer illegale activiteit.

9.2 De gebruiker verzekert AS24 tegen alle reclamaties aangebracht door derden tegen zijn optreden om reden van een bereik van hun rechten die resulteren door zijn advertentie of, meer algemeen, het gebruik door de gebruiker van de internetsite AS24. Met dit doel zal de gebruiker zich verplichten om AS24 schadeloos te stellen van de kosten uit zijn verdediging voortvloeien, met inbegrip van het geheel van gerechtskosten en honoraria van advocaten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien, en alleen in die mate dat, de gebruiker niet aansprakelijk is voor de schending van de wet.

10.1 AS24 verzekert een beschikbaarheid van de databank van meer dan 90 % gemiddeld op het betreffende jaar. Voor de noodzaak van betreffend artikel, betekent de “beschikbaarheid” dat de inhoud kan worden geïntegreerd in de databank en dat de gegevens vanuit die bank kunnen worden teruggevonden.

10.2 Zijn niet inbegrepen in de “beschikbaarheid”, de nodige periodes van onderhoud van het systeem en de onderbrekingen tengevolge van het opslaan off line –met voorbehoud dat deze periodes en onderbrekingen een onredelijke duur zouden hebben- alsook de onderbrekingen ten gevolge van overmacht of enig andere oorzaak met een onweerstaanbaar karakter voor AS24. Dit veronderstelt, bijvoorbeeld, dringende maatregelen met het doel de verspreiding van een virus te verijdelen. AS24 verplicht zich deze storingen indien mogelijk op voorhand mee te delen.

10.3 Wat betreft het invoegen van beelden en video’s zal AS24 niet aansprakelijk zijn voor de geleverde kwaliteit en namelijk voor de kleurverschillen.

11.1 In de voorwaarden bepaald in huidig contract, zal AS24 aansprakelijk zijn voor schade ten opzichte van de gebruiker (1) veroorzaakt met opzet of zware fout door AS24, zijn wettige vertegenwoordigers of zijn aangestelde: (2) veroorzaakt door het verzaken van AS24 aan een van zijn essentiële verplichtingen krachtens huidige overeenkomst; gebaseerd op de wet van de aansprakelijkheid op niet goed functionerende producten;(4) in het kader van huidige AVD of specifieke beschikkingen over een dienstenpakket, heeft AS24 of specifieke garanties verleend wat betreft de geleverde diensten, of vrijwillig verkeerde verklaringen uitgevoerd voor de gebruiker, en/of het feit van een aanslag op het leven, op lichamelijke integriteit of op de gezondheid voortvloeiend uit een verzaking aan hun verplichtingen van de kant van AS24, van hun wettelijke vertegenwoordigers of van hun aangestelden.

11.2 AS24 zal integraal aansprakelijk zijn voor het opgelopen bedrag voor de schade veroorzaakt uit eigen wil, door zware fout, of in geval van aanslag op het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid. De andere klachten voor schadevergoeding zullen beperkt zijn tot de redelijke en voorzienbare schade voor dit contract type. In geval van verzwakking in de realisatie van een dienst, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat het bedrag van genoemde bedragen niet hoger mag zijn dan de 5% van de prijs van de betrokken dienst. De aansprakelijkheid over niet goed functionerende producten is bepaald door de wettelijke beschikkingen.

11.3 AS24 zal aansprakelijk zijn voor elk verlies van gegevens van de gebruiker indien deze laatste zich er van overtuigd had – bewaringen uit te voeren of door elk ander middel – de mogelijkheid om zijn gegevens te herstellen mits redelijke kosten. De aansprakelijkheid van AS24 zal dan beperkt zijn tot de redelijke uitgaven voor het herstel van gegevens in overeenstemming met art. 11.2.

11.4 In de mate dat AS24 niet aansprakelijk is, volgens Art. 11.2, dat het bedrag van de schade redelijk voorzienbaar is, zal het bedrag van de gehele aansprakelijkheid van AS24 ten titel van huidige overeenkomst beperkt worden, alle schade door mekaar genomen, tot een maximum van 10.000 € of, in geval van louter materiële schade, tot een maximum van 5.000 €.

11.5 Voor zover AS24 niet aansprakelijk is, volgens Art. 11.2, betreffende het bedrag van de redelijk te voorzien schade, AS24 zal bovendien niet aansprakelijk zijn voor de indirecte of achtereenvolgende schade of voor verlies van winst.

11.6 Buiten de gevallen voorzien in art. 11.1 tot 11.3, zal de aansprakelijkheid van AS24 niet tussenkomen wat ook de legale basis zou zijn.

11.7 In de mate dat de aansprakelijkheid van AS24 is uitgesloten, zal de persoonlijke aansprakelijkheid van de loontrekkende, de werknemers, de vertegenwoordigers of aangestelde van AS24 niet kunnen worden gezocht.

12.1 De gebruiker moet voor de plaatsing en de vormgeving van de inhoud de Verplichtingen met betrekking tot de Voorstelling van Advertenties respecteren, en er over waken dat de inhoud de wettelijke beschikkingen niet overtreedt (in het bijzonder deze met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht alsook de wetgeving op de concurrentie) . De gebruiker onthoudt zich in het bijzonder elke inhoud in overtreding met de strafwet toegankelijk te maken ( bijvoorbeeld lasterlijke, beledigende, racistische of pornografische inhoud), of elke andere inhoud die een aanslag op de reputatie of de eer van een derde zou veroorzaken.

12.2 De gebruiker is gehouden om AS24 te informeren, op vraag van deze laatste, over elk verhaal van een derde gebaseerd op de overtreding van de verplichtingen bepaald in art. 12.1, en AS24 schadeloos te stellen voor de schade veroorzaakt door genoemde overtreding , en in het bijzonder voor het geheel van de redelijke kosten gemaakt door AS24 voor haar verdediging.

13.1 Huidige overeenkomst tussen de gebruiker en AS24 is onderhevig aan het Belgisch recht, de Conventie van de Verenigde Naties op de internationale verkoop van goederen (Conventie van Wenen) is uitdrukkelijk uitgesloten. Elk geschil met betrekking tot de sluiting, interpretatie of uitvoering van huidig contract zal behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van AS24.

13.2 Alle wijzigingen of bijvoegingen aan het contract, met inbegrip van dit artikel, zullen slechts geldig zijn indien ze schriftelijk werden bevestigd. De verplichting van een geschrift zal namelijk vervuld zijn door een fax of een elektronische post.

13.3 Onder voorbehoud van een officiële kennisgeving met een vooropzeg van 4 weken, zal AS24 zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de huidige contractuele relatie, geheel of gedeeltelijk, kunnen overlaten aan een derde. In dit geval zal de gebruiker gerechtigd zijn om huidig contract te verbreken et dit met onmiddellijke ingang na de kennisgeving van overdracht.

13.4 Indien een of andere bepaling van huidig contact werd geannuleerd of niet van toepassing verklaard, zal deze nietigheid of niet-toepasselijkheid geen nietigheid of niet-toepasselijkheid van andere bepalingen van de overeenkomst van kracht tussen de partijen kunnen veroorzaken. Desgevallend zullen de partijen hun best doen om ter goeder trouw een vervangende bepaling te negociëren die het meest aanleunt bij de eerste intentie van partijen. Algemene voorwaarden van toepassing op professionele verkopers die de diensten van Autoscout24 België gebruiken via de websites www.autoscout24.be.