Ga naar hoofdinhoud
Vanwege onderhoud is AutoScout24 momenteel slechts beperkt beschikbaar. Dit betreft een aantal functies, zoals contact opnemen met verkopers, inloggen of beheren van uw voertuigen voor de verkoop.

Disclaimer

Laatst gewijzigd 01.05.2018

AutoScout24 Belgium N.V.
Internationalelaan 55
Riverside Business Park, building G
1070 Brussel - België
Ondernemingsnummer 0465.301.773

AutoScout24 biedt een reeks diensten en produkten aan van adverteerders zoals verzekeraars, autohandelaars enz. Autoscout24 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte voertuigen, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.

AutoScout24 kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop, de toepassing van garanties of de kwaliteit van de voertuigen die te koop worden aangeboden op de site van AutoScout24, MotoScout24 of TruckScout24.

De gebruikers (en in het bijzonder de verkopers van voertuigen) worden verzocht om waakzaam te zijn wanneer zij in contact treden met mogelijke kopers, in het bijzonder wanneer de transactie via cheque gebeurt of met buitenlanders of buitenlandse maatschappijen omdat in dit geval de rechtsmiddelen veel ingewikkelder zijn. Verscheidene fraudepraktijken met cheques uitgegeven door Engelse maatschappijen zijn ons trouwens al bekend. Let er op dat u het geld wel degelijk heeft ontvangen alvorens het voertuig en de boorddocumenten te overhandigen aan de koper.

AutoScout24 kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor fraudegevallen die zich voordoen na het in contact treden via haar site. Niettemin verzoeken wij u om ons de eventuele verdachte zaken en zeker de duidelijke fraudegevallen zo snel mogelijk mede te delen zodat wij de gebruikers van onze site zo vlug mogelijk kunnen informeren.

De gepubliceerde gegevens op de site van Autoscout24 Belgium zijn het exclusieve eigendom van de maatschappij AutoScout24 Belgium NV. Het systematische vergaren of inwinnen van gegevens voor commerciële doeleinden die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots die informatie verzamelen die opgeslagen zijn in onze gegevensbanken is onwettig.

Als particulier mag u gratis 1 auto- of motorzoekertje plaatsen met 15 foto’s. Er worden u geen kosten of commissie op de verkoop gevraagd. Uw zoekertje wordt op de site geplaatst gedurende 150 dagen, na die termijn, wordt het zoekertje automatisch gedeactiveerd. U hebt niettemin de mogelijkheid om het te verlengen telkens met een periode van 30 dagen via uw persoonlijke toegang "Mijn AutoScout24". De advertenties van verkochte wagens moeten zo snel mogelijk verwijderd worden, zodoende de potentiële kopers niet te misleiden.

Wij raden u sterk aan om verscheidene foto’s toe te voegen aan uw advertentie, wetende dat zoekertjes met foto’s 4 keer vaker bekeken worden dan de andere.

Vakmensen uit de sector van tweedehandswagens moeten een betalend abonnement aangaan maar kunnen voordelige voorwaarden krijgen om te kunnen genieten van de professionele diensten van AutoScout24. Professionele gebruikers kunnen zich inschrijven op deze pagina.

Wij controleren elke dag de zoekertjes die op de website ingevoerd worden en wij behouden ons het recht voor om alle zoekertjes die niet voldoen aan de in België geldende wetten of die een persoon benadelen of de volgende regels overtreden te schrappen:

 • Een voertuig mag slechts het voorwerp uitmaken van één zoekertje tegelijk.
 • De persoon die het zoekertje publiceert moet effectief over het aangeboden voertuig beschikken. Het mogen geen voertuigen zijn waarvoor een bestelling loopt of die nog besteld moeten worden.
 • Zoekertjes in de vorm van een vraag zijn niet toegelaten.
 • De gegevens die over het voertuig gegeven worden in het zoekertje moeten overeenstemmen met de werkelijkheid.
 • Het voorgestelde voertuig en de verkoper moeten zich in België bevinden.
 • De opgegeven prijs moet reëel zijn: zoekertjes aan "1 EUR" worden gewist.
 • Voertuigen met de vermelding “verkocht” zijn niet toegelaten op de website.
 • De foto’s moeten overeenkomen met het echte voertuig (geen foto’s uit een catalogus of uit een andere advertentie).
 • De opgegeven verkoopprijs is incl. BTW indien u een professionele verkoper of een firma bent.
 • Adres en inlichtingen om contact op te nemen: telefoonnummers waarvoor de beller extra kosten worden aangerekend, zoals 0900/ en dergelijke, zijn verboden.
 • Aansprakelijkheid: de persoon die het zoekertje plaatst is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die ze aan AutoScout24 overmaakt.

AutoScout24 is niet aansprakelijk voor de inhoud van het zoekertje, en is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van het voertuig.

In de strijd tegen valse en frauduleuze advertenties, en de oplichting die hieruit volgt, behoudt AutoScout24 zich het recht om advertenties te controleren en diegene te verwijderen die verdacht lijken. Bij verwijdering zullen documenten gevraagd worden aan de verkoper die bewijzen dat hij eigenaar is van het voertuig. Desondanks is AutoScout24 in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele transacties die gebeurd zijn bij advertenties op haar site. AutoScout24 raadt aan om de volgende aanbevelingen te lezen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst . Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet u ons, AutoScout24 België NV, Internationalelaan 55G 1070 Brussel, info.belgium@autoscout24.com, tel. +32 2 559 00 00 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de termijn van herroeping te respecteren volstaat het om ons uw verklaring in verband met de herroeping te zenden voor het einde van de herroepingtermijn.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: AutoScout24 België NV, E-Mail: info.belgium@autoscout24.com Internationalelaan 55G, 1070 Brussel Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) - Besteld op (*)/Ontvangen op (*): - Naam/Namen consument(en): - Adres consument(en): Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.